Download de around.us-app
Voor een betere ervaring, gebruik onze mobiele applicatie.

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") stellen de regels vast voor het gebruik van de Around Us-website ("Website"), gelegen op het adres https://aroundus.com, en de diensten, functies, inhoud, applicaties of widgets die door Around Us worden aangeboden ("Diensten").
Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Ga niet verder met het gebruik van Around Us als je het niet eens bent om alle voorwaarden die op deze pagina zijn vermeld, na te leven.

Acceptatie van Voorwaarden

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de diensten die door Around Us worden aangeboden, geeft de gebruiker aan dat hij/zij de gebruiksvoorwaarden in deze overeenkomst heeft gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn, ongeacht of hij/zij al dan niet een geregistreerd lid van Around Us is. Als je deze voorwaarden niet accepteert, kun je geen toegang krijgen tot de website of de diensten gebruiken.
We behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving delen van deze overeenkomst te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig deze pagina te controleren om te bepalen of er wijzigingen zijn aangebracht in deze gebruiksvoorwaarden en om deze te bekijken. Als er wijzigingen worden aangebracht, zullen we je op de hoogte stellen door de herziene gebruiksvoorwaarden op Around Us te publiceren.

Cookies

We gebruiken cookies alleen voor sessiedoeleinden. Door toegang te krijgen tot de website of de diensten, stem je in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van de website.
Deze website gebruikt cookies om het functioneren van bepaalde gebieden mogelijk te maken en om het ophalen van gebruikersgegevens voor elk bezoek te vergemakkelijken. Dit stelt ons in staat om een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden aan de bezoekers van onze website.

Licentie

Gebruikers verlenen uitgebreide rechten aan het publiek om hun bijdragen aan de Website te herdistribueren en vrijelijk te hergebruiken, mits dit gebruik correct wordt toegeschreven en dezelfde vrijheden worden verleend aan alle afgeleide werken. Alle ingediende inhoud moet worden gelicenseerd zodat deze vrijelijk kan worden hergebruikt door iedereen die er toegang toe heeft. Door bij te dragen aan tekst waarvan u het auteursrecht bezit, stemt u ermee in om het te licentiëren onder de Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported-licentie ("CC BY-SA").
U moet ook de status van het publieke domein van eventuele inhoud uit het publieke domein bevestigen. Bij het hergebruiken van inhoud die op de Website wordt gehost, dient u te voldoen aan de attributievereisten en de onderliggende licentie. Bij het wijzigen of toevoegen van inhoud moet u de gewijzigde/toegevoegde inhoud licenseren volgens de geldende licentie en duidelijk aangeven dat het oorspronkelijke werk is gewijzigd.

Redactionele Verantwoordelijkheid

We garanderen niet de nauwkeurigheid van de gehoste inhoud: we garanderen niet de nauwkeurigheid van informatie die wordt verstrekt door onze gebruikers of door derden. U moet altijd uw eigen onderzoek uitvoeren en gezond verstand en redelijk oordeel gebruiken bij het gebruik van door ons of anderen verstrekte informatie.
We zijn niet verantwoordelijk voor inhoud van derden: we beheren, monitoren en keuren de inhoud van websites of diensten van derden die aan onze diensten gekoppeld kunnen zijn, niet goed. We zijn niet verantwoordelijk voor inhoud van derden, inclusief inhoud die aanstootgevend, onnauwkeurig of anderszins laakbaar kan zijn.
We wijzen alle garanties af: we geven geen enkele garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van enige inhoud die op onze diensten wordt verstrekt. We wijzen alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief alle garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk.

Privacy

Voorbehoud van Rechten

We behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze website te verwijderen. U stemt ermee in om onmiddellijk alle links naar onze website op verzoek te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en ons linkbeleid op elk moment te wijzigen. Door door te gaan met het linken naar onze website, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden en dit linkbeleid te volgen.

Verwijderen van Links

Als u een link op onze website tegenkomt die om welke reden dan ook beledigend voor u is, staat het u vrij om op elk moment contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen bekijken, maar we zijn niet verplicht dit te doen of rechtstreeks te reageren.
We garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, we waarborgen niet de volledigheid of nauwkeurigheid ervan; we beloven ook niet dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date is.

Verboden Activiteiten

Bij Around Us verwelkomen we uw deelname en moedigen we u aan om te handelen te goeder trouw ter bevordering van onze missie. Toch kunnen sommige activiteiten, zowel legaal als illegaal, schadelijk zijn voor andere gebruikers en in strijd zijn met onze regels. Daarom verzoeken wij u om de volgende activiteiten te vermijden op onze website:
  • Anderen lastigvallen en misbruiken: deelnemen aan pesten, bedreigingen, spam of vandalisme, en het doorsturen van e-mailkettingen, ongewenste e-mails of spam naar andere gebruikers.
  • De privacy van anderen schenden: de privacyrechten van anderen schenden volgens de geldende wetten (dit kan onder andere de wetten van uw woonplaats, de plaats waar u inhoud bekijkt of bewerkt) omvatten; persoonlijke identificatiegegevens opvragen met de bedoeling van intimidatie, uitbuiting, schending van de privacy, of enig promotioneel of commercieel doel dat niet expliciet is goedgekeurd door de Dienst; en persoonlijke identificatiegegevens opvragen van personen jonger dan 18 jaar voor illegale doeleinden of in strijd met enige toepasselijke wet met betrekking tot de gezondheid of het welzijn van minderjarigen.
  • Valse verklaringen afleggen, identiteitsdiefstal of fraude: opzettelijk of bewust inhoud publiceren die lasterlijk is; met de intentie om te misleiden, valse of onjuiste inhoud publiceren; proberen de identiteit van een andere gebruiker of individu over te nemen, uw affiliatie met een persoon of entiteit vertegenwoordigen, of de gebruikersnaam van een andere gebruiker gebruiken om te misleiden; en betrokken raken bij frauduleuze activiteiten.
  • Een overtreding begaan: inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere eigendomsrechten die van toepassing zijn volgens de wet.
  • Misbruik maken van onze diensten voor andere illegale doeleinden: afbeeldingen met kinderpornografie publiceren of andere inhoud die in strijd is met de geldende wetten met betrekking tot kinderpornografie; obscene materialen publiceren of bewerken die illegaal zijn volgens de geldende wetten; en de diensten gebruiken op een manier die in strijd is met de geldende wetten.
  • Misbruik maken van computerbronnen: inhoud publiceren of verspreiden die virussen, malware, wormen, Trojaanse paarden, schadelijke code of andere middelen bevat die schadelijk kunnen zijn voor onze technische infrastructuur of systemen, of die van onze gebruikers; geautomatiseerd gebruik van de website dat misbruik maakt of de diensten verstoort zonder goedkeuring van de website; de diensten verstoren door overmatige belasting van de website, netwerken of servers; de diensten verstoren door het plaatsen van overmatige communicatie of ander verkeer op een van de websites die niet wijzen op een serieuze intentie om de website te gebruiken voor het beoogde doel; bewust, zonder toestemming, toegang verkrijgen, wijzigen of gebruikmaken van niet-openbare delen van onze computersystemen; en het testen of analyseren van de kwetsbaarheid van een van onze technische systemen of netwerken zonder te voldoen aan de volgende voorwaarden: deze acties mogen onze technische systemen of netwerken niet misbruiken of overmatig verstoren; deze acties zijn niet voor persoonlijk gewin (behalve voor het krediet voor uw werk); u meldt alle kwetsbaarheden aan de ontwikkelaars van de website (of lost deze zelf op); en u neemt geen kwaadwillende of destructieve acties.
We verzoeken u ook om alle betaalde bijdragen bekend te maken waarvoor u betaling ontvangt of verwacht te ontvangen. Deze bekendmaking moet minstens op een van de volgende manieren worden gedaan: een verklaring op uw gebruikerspagina of een verklaring in de bewerkingsopmerking die alle betaalde bijdragen begeleidt. Toepasselijke wetgeving of beleid en richtlijnen kunnen ook beperkingen opleggen aan betaalde bijdragen of meer gedetailleerde bekendmaking vereisen. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken juridische stappen te ondernemen op grond van deze voorwaarden.

Wachtwoord

Het is uw verantwoordelijkheid om uw wachtwoord te beschermen en het nooit aan iemand anders te verstrekken.

Handhaving

In zeldzame gevallen kunnen we moeten ingrijpen of worden uitgenodigd om een specifieke gebruiker te beheren vanwege verstorend of gevaarlijk gedrag. Om onze gebruikers te beschermen, behouden we ons het recht voor om uw gebruik van de dienst te onderzoeken om te bepalen of er sprake is van een schending van onze Gebruiksvoorwaarden, ons beleid of de toepasselijke wetgeving, om fraude of beveiligingsproblemen op te sporen en te voorkomen, om de toegang te weigeren of te beperken voor elke gebruiker die onze Gebruiksvoorwaarden schendt, inclusief herhaalde inbreuken op auteursrechten, om juridische stappen te ondernemen tegen gebruikers die onze Gebruiksvoorwaarden schenden, en om de Website te beheren om de goede werking en veiligheid van onze gebruikers, partners en het publiek te waarborgen. Als een gebruikersaccount of toegang is geblokkeerd, is het verboden om een ander account te maken of te gebruiken of te proberen toegang te krijgen tot de Website zonder onze expliciete toestemming. De gemeenschap kan ook actie ondernemen wanneer dit is toegestaan door het toepasselijke beleid, waaronder waarschuwingen, onderzoeken, blokkering of verbanning van gebruikers die deze beleidsregels overtreden. U bent verplicht om de beslissingen van de geschillenbeslechtingsorganen die door de gemeenschap zijn opgezet, te respecteren, die sancties kunnen opleggen.

Beëindiging, Blokkering en Schorsing van Diensten

U kunt op elk moment vertrekken, maar we hopen dat u zult blijven en blijft bijdragen. Desalniettemin kan het in sommige gevallen nodig zijn om bepaalde diensten te beëindigen, de Gebruiksvoorwaarden te beëindigen, uw account of toegang uit te schakelen, of u als gebruiker te verbannen. Als uw account of toegang is geblokkeerd of beëindigd, zullen uw bijdragen zichtbaar blijven (indien van toepassing) en kunt u nog steeds openbare pagina's op de Website bekijken. U kunt echter geen toegang krijgen tot uw profiel of instellingen. We behouden ons het recht voor om op elk moment, om welke reden dan ook en met of zonder waarschuwing, de diensten te onderbreken of te beëindigen. Zelfs als u verbannen, geblokkeerd of geschorst bent, blijven de Gebruiksvoorwaarden van kracht.

Kennisgeving, Gratis Licenties en Scheidbaarheid

U erkent dat er geen arbeidsrelatie, agentschap, partnerschap of joint venture bestaat tussen u en ons, tenzij u een aparte overeenkomst met ons heeft ondertekend. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons in afwezigheid van een dergelijke schriftelijke overeenkomst. We kunnen meldingen verstrekken, inclusief wijzigingen in de Voorwaarden, per e-mail, post of publicaties op de Website. Het niet afdwingen van een bepaling betekent niet dat we er afstand van doen. U stemt ermee in niet te worden betaald voor enige activiteit, bijdrage of idee die aan ons, de gemeenschap of de Website wordt verstrekt. Als deze Gebruiksvoorwaarden het gebruik van gratis licenties op de Website toestaan, blijven de toepasselijke voorwaarden en eisen van dergelijke gratis licenties ongewijzigd. Als een bepaling of een deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal deze worden gescheiden en zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en effect hebben.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle vertegenwoordigingen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:
  • onze of uw aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor overlijden of lichamelijk letsel;
  • onze of uw aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor fraude of frauduleuze misleiding;
  • onze of uw aansprakelijkheid op enigerlei wijze beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
  • onze of uw aansprakelijkheid uitsluiten die niet kan worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.
De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in dit gedeelte en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan het voorgaande gedeelte; en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en schending van een wettelijke plicht.
Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn we niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.

Bedankt!

We willen u hartelijk bedanken voor het nemen van de tijd om deze gebruiksvoorwaarden te lezen. Uw bijdragen zijn essentieel voor het succes van de website en onze diensten. U helpt iets buitengewoons te creëren - een uitgebreide verzameling collaboratief bewerkte referentiegidsen die educatieve en informatieve kansen bieden aan velen die mogelijk anders geen toegang hebben, evenals een gemeenschap van gelijkgestemde individuen met een gemeenschappelijk doel.